Centrum Edukacyjne

  1. Informacje o Parafialnym Centrum Edukacyjnym

Parafialne Centrum Edukacyjne prowadzone jest przez Parafialny Oddział Caritas działający przy Parafii pw. Św. Maksymiliana.
Prowadzimy zajęcia nauki języków obcych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Korepetycje z przedmiotów ścisłych i humanistycznych dla dzieci, młodzieży. Zajęcia mają formę indywidualną lub w grupach kilkuosobowych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane osoby, które są wolontariuszami.

Celem Centrum Edukacyjnego jest również angażowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w pomoc charytatywną osobom potrzebującym oraz w wolontariat.

Zapraszamy do współpracy nauczycieli, lektorów, instruktorów gry na instrumentach.

 Kontakt

Adres: ul. Rzymowskiego 35,  02-697 Warszawa

e-mail: centrum.edukacyjne35@gmail.com

 Regulamin zajęć Parafialnego Centrum Edukacyjnego

 Zasady przyjmowania uczestników zajęć.

a/ Na zajęcia osoby dorosłe przyjmowane są na podstawie kart zgłoszeń; dzieci przyjmowane są na podstawie kart zgłoszeń wypełnianych przez rodziców/prawnych opiekunów.

b/ W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc pierwszeństwo przysługiwać będzie dzieciom z rodzin wielodzietnych, bądź osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.

c/ Dla osób, które nie zakwalifikują się na zajęcia zostanie stworzona lista rezerwowa ułożona według kryterium z pkt. 1.b oraz kolejności zgłoszeń.

c/ W trakcie trwania zajęć osoba z listy rezerwowej może zostać dopuszczona do uczestnictwa w zajęciach w przypadku rezygnacji osoby pierwotnie zakwalifikowanej.

e/ Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo zrezygnować z uczestnictwa ich dziecka w zajęciach. Rezygnację należy złożyć osobiście do sekretariatu Parafialnego Centrum Edukacyjnego.

f/ W przypadku, gdy absencja dziecka/dorosłego przekroczy poziom 30% całkowitego wymiaru zajęć, przewidzianych dla danego cyklu zajęć w jednym semestrze, organizator ma prawo skreślić go z listy uczestników i dopuścić na jego miejsce pierwszą osobę z listy rezerwowej.

  1. Zasady uczęszczania

a/ Centrum Edukacyjne czynne jest wg załączonego harmonogramu zajęć;

b/ na zajęcia dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców/ prawnych opiekunów lub inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie;

c/ dziecko, za wyłącznym pisemnym oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów może samodzielnie przychodzić na zajęcia/wracać do domu.  Rodzice/ prawni opiekunowie przyjmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego drogi.

d/ nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie wskazującej na spożycie alkoholu, bądź będącej pod wpływem innych środków odurzających.

  1. Zakres prac nauczyciela

a/ nauczyciel prowadzi zajęcia w ramach wolontariatu, na podstawie podpisanej umowy z Parafialnym Oddziałem Caritas;

b/ nauczyciel ma obowiązek odnotować obecność dziecka na zajęciach oraz temat zajęć;

c/ nauczyciel jest współodpowiedzialny za mienie i porządek w sali, w której prowadzi zajęcia;

d/ nauczyciel w celu efektywnego nauczania winien dobrać zarówno metody jak i formy pracy z uczniami, które jak najpełniej wesprą ich w procesie uczenia się.

e/ zajęcia trwają 55 min.;

 Zakres praw i obowiązków uczestnika zajęcia

a/ uczeń ma prawo do godnego traktowania przez kolegów i dorosłych;

b/ uczeń jest zobowiązany punktualnie przychodzić na zajęcia;

c/ dopuszczalna jest 30% usprawiedliwiona pisemnie absencja uczestnika zajęć w jednym semestrze nauki;

d/ uczeń ma prawo do pomocy  i jest zobowiązany do rzetelnej pracy na zajęciach;

e/ uczestnik zajęć jest współodpowiedzialny za mienie i porządek w sali, w której ma zajęcia;

f/ za wyrządzone szkody, zniszczenia odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

  1. Postanowienia końcowe

a/ Koszty zajęć są w całości finansowane z darowizn na cele Parafialnego Centrum Edukacyjnego.

b/ Parafialne Centrum Edukacyjne jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do dokonywania wiążącej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu oraz dokonywania zmian w jego treści.